Chapters 14 -18
(Chapters 9-13)
(Chapters 5-8)
(Chapters 1-4)
The new novel by Luka Bazarov.